Mål: M 13461-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en cirka 232 hektar stor solcellsanläggning tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Anläggningen har i och för sig bedömts tillgodose ett väsentligt samhällsintresse, produktion av förnybar el. Enligt MÖD har det dock inte framkommit att behovet av förnybar elproduktion i området inte kan tillgodoses på annat sätt som inte tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk eller i vart fall i endast mindre omfattning gör det. Det har inte heller visats att ett tillåtande av solcellsanläggningen skulle innebära att marken används för det ändamål som marken är mest lämpad för med hänsyn till dess beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Bristerna i utredningen har bedömts vara sådana att enbart ytterligare försiktighetsmått inte skulle kunna leda till att anläggningen tillåts. Anläggningen har mot denna bakgrund bedömts strida mot 3 kap. 1 och 4 §§ MB och ett förbud mot anläggningen har inte ansetts vara oproportionerligt. MÖD har därför, med ändring av MMD:s dom, fastställt länsstyrelsens beslut att förbjuda anläggningen.