Muntlig förberedelse

Under förberedelsen av ett tvistemål brukar domstolen kalla parterna till ett möte. Mötet kallas för den muntliga förberedelsen.

Det är viktigt att alla parter finns representerade. Om någon part inte kommer till mötet kan denna få en tredskodom mot sig. Den parten förlorar då målet.

Syftet med den muntliga förberedelsen

Det som gås igenom under en förberedelse är:

  1. Vad parterna vill, alltså deras yrkanden, och varför de tycker så.
  2. Vad det är parterna inte är överens om.
  3. Vilka bevis parterna tänker lägga fram.
  4. Vad som behöver göras innan målet kan avgöras. En tidsplan upprättas för målets fortsatta handläggning.
  5. Om det är möjligt att parterna kan förlikas eller på något vis komma överens.

Det är viktigt att parterna kommer väl förberedda för att kunna svara på frågor och har med underlag så att domstolen kan utreda allt som behövs i tvisten.

Så går mötet till

  • Vanligtvis får först käranden, den som inlett målet, börja med att berätta om sina yrkanden och bakgrunden. Parten får också förklara vilka bevis den ska lägga fram.
  • Svaranden, den som stämningsansökan riktar sig mot, får svara på kärandens yrkanden och ge sin förklaring. Även svaranden får redogöra för vilka bevis den kommer att lägga fram. Svaranden kan ibland också ha egna yrkanden.
  • Därefter försöker vanligtvis ordföranden tillsammans med parterna komma fram till vad det är man är överens om och vad man är oense om. Detta sker ofta genom att ordföranden ställer frågor till parterna.
  • Senast i samband med den muntliga förberedelsen brukar domstolen upprätta en tidsplan för den fortsatta handläggningen av målet.
  • Domstolen gör ofta också en sammanställning inför eller direkt efter den muntliga förberedelsen.

Ordföranden kan hålla förlikningssamtal

Det kan ske på olika sätt. Parterna kan själva få diskutera en eventuell överenskommelse men ordföranden kan också leda samtalen. Då får vanligtvis den ena parten lämna rummet medan ordföranden diskuterar med den andra parten. Parterna byter därefter plats och så kan det hålla på tills ordföranden har fått fram ett förslag som båda parter går med på.

Om parterna kommer överens kan domstolen stadfästa förlikningen vilket innebär att det parterna kommit överens om tas in i en dom. Domen blir då en allmän handling. Om parterna vill hålla överenskommelsen hemlig kan de i stället träffa ett avtal och därefter återkalla målet från domstolen.

Uppdaterad
2021-06-24