Så avgörs målet

En förutsättning för att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ett mål som har överklagats från Patent- och marknadsdomstolen till en fullständig prövning är att Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd. Förutsättningarna är sådana att Patent- och marknadsöverdomstolen kan förväntas bevilja prövningstillstånd i ett stort antal av målen. I överklagade brottmål krävs det dock inte som huvudregel prövningstillstånd för att målet ska tas upp till fullständig prövning.

Vem dömer i målet?

Vid avgöranden av mål och ärenden i Patent- och marknadsöverdomstolen kommer såväl domare med juridisk kompetens som med teknisk eller ekonomisk expertkunskap (särskilda ledamöter) att delta i rätten. I vissa av domstolens mål kommer enbart juristdomare att döma, medan rätten i andra mål kommer att bestå av både juristdomare och särskilda ledamöter. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fall även nämndemän.

Avgörande med eller utan förhandling

Ett mål kan avgöras efter att Patent- och marknadsöverdomstolen har hållit förhandling. Till en förhandling kallas parterna, som får tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter inför domstolen. Efter förhandlingen diskuterar domarna målet, beslutar och skriver avgörandet. Ett mål kan också under vissa förutsättningar avgöras utan en förhandling. I så fall går de domare som deltar i rätten igenom handlingarna i målet, diskuterar det, beslutar och skriver avgörandet.

Avgörandet meddelas

Avgörandet meddelas genom att kopior av avgörandet skickas till parterna. I princip alla avgöranden publiceras på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats kort tid efter att de meddelats. I den utsträckning som krävs anonymiseras avgörandet.

De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansens bedömning av likartade frågor läggs in i Patent- och marknadsöverdomstolens samling av vägledande avgöranden.

 

Kan avgörandet överklagas?

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden, bortsett från avgörandena i brottmål, kommer som huvudregel inte att vara möjliga att överklaga. I vissa fall kan dock domstolen tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen. I sådana fall krävs det också att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för att målet ska tas upp till prövning där. Det framgår av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande om det kan överklagas och vad man ska göra om man vill överklaga avgörandet.

Uppdaterad
2024-01-11