Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

  

Svea hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen. Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Om du har frågor

Om du har frågor om hovrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud.

Information till dig som registrerad

Enligt gällande regler om dataskydd har du som registrerad rätt att få information om hovrättens behandling av dina personuppgifter. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Adminsitrativa enheten vid Svea hovrätt

Domstolens dataskyddsombud:

Sven Johannisson
Telefon: 08-561 671 00

Personuppgifter i brottmål m.m

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga exempel på detta är när domstolen handlägger

 • mål om häktning,
 • mål om ansvar för brott,
 • mål om undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom,
 • mål om internationell rättslig hjälp i brottmål och
 • mål om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat

 • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn,
 • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera och
 • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns giltigt stöd i lagen.

Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Domstolens dataskyddsombud:

Sven Johannisson
Telefon: 08-561 671 00

Personuppgifter i övriga mål och ärenden

I de mål och ärenden som inte omfattas av Brottsdatalagen behandlas personuppgifter med stöd av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Domstolsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Vanliga exempel på detta är när domstolen handlägger

 • tvistemål, t.ex. mål om fordringar,
 • ärenden, t.ex. utmätning, konkurs, förvaltarskap osv. eller
 • mål om vårdnad, boende och umgänge.

För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Domstolens dataskyddsombud:

Sven Johannisson
Telefon: 08-561 671 00

Personuppgifter i den administrativa verksamheten

Även utanför den dömande verksamheten kan hovrätten behandla personuppgifter som du lämnar till domstolen. Uppgifterna kommer då att behandlas i hovrättens administrativa system.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att ditt ärende ska kunna behandlas. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av hovrätten så länge det behövs och kan bli föremål för arkivering så länge arkivlagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga till hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en fråga eller begäran kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i den utsträckning som är nödvändig för att hovrätten ska kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas då som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Hovrätten behandlar då dina personuppgifter som en följd av utförandet av en rättslig förpliktelse.

Om du besöker hovrätten

Om du besöker hovrättens lokaler kan du tas upp på rörlig bild av de kameror som bevakar de allmänna utrymmena i hovrättens lokaler. Kamerabevakningen sker i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och behandlingen utgör en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Hovrätten lagrar inspelat material i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderar det därefter. De som kan få del av uppgifterna är anställda på hovrätten med särskild behörighet. Även leverantören av bevakningssystemet kan ges begränsad tillgång i samband med support.

Om du söker anställning hos hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Hovrätten behandlar då dina uppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Domstolens dataskyddsombud:

Sven Johannisson
Telefon: 08-561 671 00

Ombuds personuppgifter

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till domstolen är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas när det behövs inom ramen för eventuell begäran, förordnanden, den mål- och ärendehantering detta kan föranleda eller i andra mål eller ärenden där du agerar som ombud.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som ombud vid domstolen och uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; så som motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen. Se kontaktuppgifter nedan.

 

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

 

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras utan stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Domstolens dataskyddsombud:

Sven Johannisson
Telefon: 08-561 671 00

Tolkars personuppgifter

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till domstolen är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer behandlas inom ramen för de mål och ärenden där du förordnas som tolk.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som tolk vid domstolen och uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; såsom parter eller ombud. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. De kan också lämnas ut till en tolkförmedling som har förmedlat tolkuppdrag.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras utan stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Domstolens dataskyddsombud:

Sven Johannisson
Telefon: 08-561 671 00

Dina personuppgifter kan lämnas ut i en allmän handling

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som begär att ta del av en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen. Läs mer här:

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information/registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Rätt till rättelse

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, komplettera ofullständiga personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär rättelse kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär radering kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du invänder mot en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva din invändning.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Om du begär begränsning av en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall (då behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal) och under vissa förutsättningar rätt att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du begär dataportabilitet kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Relaterad information om kamerabevakning

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Uppdaterad
2023-10-24