Mer om avgöranden och söktips

Vägledande avgöranden

De flesta slutliga avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen och vissa beslut under rättegång publiceras som vägledande. Domstolen har en generös inställning till vilka avgöranden som publiceras som vägledande. Vid bedömning av om ett lagakraftvunnet avgörande ska publiceras som vägledande använder domstolen särskilt följande kriterier.

  • Avgörandet innehåller nya principer, ändring av äldre principer (till exempel efter lagändring eller avgöranden från EU-domstolen) eller bekräftande av äldre principer.
  • Avgörandet rör ett rättsområde där det endast finns ett fåtal domstolsav­göran­den eller sådana saknas.
  • Avgörandet har särskilt uppmärksammats, eller kan antas komma att uppmärksammas, i den allmänna debatten.
  • Avgörandet bedöms av andra skäl vara av intresse, exempelvis för att det innehåller en sammanfattande genomgång av omfattande EU-praxis.

Söktips

Sökmotorn söker efter avgöranden i fulltext och tillhörande metadata (bland annat sammanfattning, sökord, lagrum och rättsfall).

En sökning kan begränsas genom att filtrera på avgörandetyp och/eller måltyp. De avgörandetyper som det går att filtrera på är Vägledande avgörande, Begäran om förhandsavgörande (från EU-domstolen) och Avgörande. Genom att välja en avgörandetyp utesluts de övriga. Motsvarande princip gäller vid filtrering på måltyp.

Varje publicerat avgörande får endast en måltyp. Om ett avgörande avser ett brottmål så kommer det att ges måltypen ”Brottmål, inklusive mål om utdömande av vite” oavsett rättsområde. Om ett avgörande avser flera rättsområden får avgörandet endast måltypen ”Mål som avser flera rättsområden”. Vid sökning på ett visst rättsområde genom användning av filtreringsfunktionen kan flera måltyper behöva väljas.

Sökningen kan begränsas till vissa år eller med datumintervall. Vidare kan träfflistan ordnas så att de nyaste eller mest relevanta träffarna kommer först.

Vid en sökning kan det ge bättre träffar om sökord väljs från den lista med sökord som domstolen använder för att sätta metadata för ett publicerat avgörande, även om vilka sökord som helst kan användas för sökningen. Om det sökord som används vid sökningen dessutom återfinns i någon metadata kommer sådana dokument att visas högre upp i träfflistan än om träffen skulle ske i själva dokumentet, förutsatt att man valt ordningen Mest relevant först.

I sökrutan kan ett eller flera ord skrivas in. Skrivs flera ord in med mellanslag erhålls träff om samtliga ord återfinns i avgörandet med dess tillhörande metadata, oavsett hur sökorden förhåller sig till varandra.

Så kallad trunkering (sökning med asterisk) är inte nödvändig att använda i sökningen, sökmotorn försöker som standard hitta böjningar på ordet.

Med frassökning erhålls en exakt träff på ett ord eller fras, lägg till citattecken före och efter det/de ord du söker efter (till exempel ”bättre rätt”).

Booleska operatorer går att använda i sökrutan.

  • AND - Alla ord ska finnas med i sökträffen
  • OR - Ett eller flera av orden ska finnas med i sökträffen
  • NOT - Uteslut ord som inte ska finnas med i sökträffen

Vid sökning på ett exakt mål- eller referatnummer rekommenderas att frassökning används.

Uppdaterad
2024-01-11