Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking

Mål: PMT 7779-18
Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en talan enligt konkurrenslagen där hotellens branschorganisation Visita begärde att Booking skulle upphöra med avtalsvillkor som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida.

På sin hemsida tillhandahåller Booking en tjänst som gör att konsumenter kan söka, jämföra och boka hotellrum. Visita menade att Bookings avtalsvillkor att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida stred mot konkurrenslagens och EUF-fördragets förbud mot konkurrensbegränsande avtal. Patent- och marknadsöverdom­stolen hade att ta ställning till om hotellens branschorganisation hade visat att avtalsvillkoren hade ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, funnit att Visita inte har visat att avtalsvillkoren begränsar konkurrensen på marknaden. Patent- och marknads­över­­domstolen har därför ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och avslagit Visitas talan.

Domen får inte överklagas.