Beslut som innebär att internetleverantörer ska blockera tillgången till tjänster med vetenskapliga artiklar

Mål: PMÖ 7648-19
Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att två förlag visat sannolika skäl för att det genom två internettjänster, som bl.a. tillgängliggör vetenskapliga artiklar, görs intrång i upphovsrättigheter som tillkommer förlagen och att tre internetleverantörer medverkar till upphovsrättsintrången.

Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att ett interimistiskt vitesförbud med ett åläggande för internetleverantörerna att blockera tillgången till tjänsterna inte onödigtvis inskränker internetanvändarnas informationsfrihet och att beslutet även i övrigt är proportionerligt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför beslutat att Patent- och marknadsdomstolens beslut om interimistiskt vitesförbud med blockeringsåläggande ska stå fast med undantag för fyra domännamn, som inte längre leder till tjänsterna.