Mål: ÖH 6395-17

Avgörande

Ombyggnation av två trapphus till lägenhetsytor som skulle upplåtas till medlemmar i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättshavarna som motsatte sig föreningsstämmans beslut hade en uthyrningsbar del i vardera lägenhet med separata utgångar till de aktuella trapphusen. De uthyrningsbara delarna var även i övrigt inredda på så sätt att de kunde nyttjas som separata lägenheter. Syftet med ombyggnationen och försäljningen var enligt bostadsrättsföreningen i första hand att finansiera underhålls- och reparationsåtgärder. Bostadsrättsföreningen hade inte lagt fram utredning som visade de påstådda försäljningsintäkterna eller närmare redogjort för varför andra finansieringsalternativ fått ge vika för den tilltänkta ombyggnationen. De beräknade intäkterna från försäljningen var inte heller tillräckliga för att finansiera underhålls-och reparationsåtgärderna. Hovrätten kom sammantaget fram till att bostadsrättsföreningen inte visat att förändringen var angelägen (9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen). Bostadsrättsföreningens överklagande avslogs.