Mål: ÖH 777-19

Avgörande

Hyresgästen hade ostridigt upplåtit prövningslägenheten vid ett trettiotal tillfällen under drygt två års tid genom förmedlaren Airbnb. Hovrätten fann att dessa upplåtelser inte skett för bostadsändamål utan under former som är att likna vid hotellverksamhet. Hyresgästen hade således använt lägenheten i strid med upplåtelseändamålet och hovrätten har med tillämpning av 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken, i likhet med hyresnämnden, låtit hyresavtalet upphöra. Det saknades därvid i princip betydelse i vilken utsträckning Airbnb-gästerna hade förfogat över prövningslägenheten för självständigt brukande.