Mål: ÖH 7792-20

Vägledande avgörande

Hyresgästen, en ensamstående mamma med fyra barn i åldrarna 4 till 15 år, har allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst genom att inte betala hyran. Vid skälighetsbedömningen har hovrätten beaktat bestämmelserna i Europakonventionen och Barnkonventionen om rätten till respekt för sitt hem samt barnets bästa. Hovrätten har inte ansett att det förhållandet att Barnkonventionen sedan den 1 januari 2020 gäller som svensk lag ger anledning att frångå den praxis som tidigare har utvecklats. Med stöd i denna praxis har hovrätten bedömt att hyresavtalets upphörande står i rimlig proportion till det åsidosättande som hyresgästen gjort sig skyldig till. Hovrätten har vidare funnit att det med hänsyn till risken för att hyresskulden ökar under uppskovstiden inte heller finns skäl att medge hyresgästen något uppskov med avflyttningen.