Upphävt beslut om intrångsundersökning och vitesförbud

Mål: PMÖ 7870-21

Ett företag som tillverkar och säljer maskiner för plåtbearbetning gjorde i Patent- och marknadsdomstolen gällande att ett annat konkurrerande företag, som bl.a. utför service på motsvarande maskiner, utnyttjat företagshemlig information och gjort intrång i upphovsrätten till ett datorprogram. Företaget yrkade bl.a. att Patent- och marknadsdomstolen interimistiskt skulle förbjuda det konkurrerande företaget att vid vite nyttja och röja viss information samt besluta om intrångsundersökning i det andra företagets lokaler.

Sedan Patent- och marknadsdomstolen, utan att höra motparten, bifallit begäran om interimistiska vitesförbud enligt lagen om företagshemligheter och upphovsrättslagen och även beslutat om intrångsundersökning, har Patent- och marknadsöverdomstolen, efter överklagande, upphävt underrättens beslut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att sökanden inte visat att det finns sannolika skäl för att företagshemlig information angripits eller för att en åtgärd som innebär intrång i upphovsrätten förekommit. Patent- och marknadsöverdomstolen har emellertid gjort bedömningen att sökanden visat att det skäligen kan antas att intrång i upphovsrätten förekommit men funnit att skälen för åtgärden inte uppväger den olägenhet eller det men som motparten drabbas av.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit beslutet får överklagas.