Villkorlig dom för varumärkesbrott, men ogillat åtal för dels intrång i signalrätt för TV-utsändningar från länder i bl.a. Mellanöstern, dels innehav av avkodningsutrustning i andra länder än Sverige

Mål: B 7503-18

I ett brottmål om bl.a. intrång i den s.k. signalrätt som tillkommer radio- och tv-företag enligt 48 § upphovsrättslagen har åtalen och anknytande enskilda anspråk ogillats på den grunden att sändningarna har skett från länder i Mellanöstern och att det inte funnits någon rättsligt relevant anknytning till Sverige som medför att svensk lag är tillämplig. Även ett åtal för intrång i signalrätt för utsändning via satellit från Albanien har ogillats men på den grunden att det inte styrkts att licens inte förelegat, då det i Albanien pågår rättegång mellan tv-företaget och den tilltalade om bl.a. innebörden av ett avtal mellan dem om sändnings­rättigheter.

I målet hade även påståtts innehav av olovlig avkodningsutrustning som funnits i Malmö och Amman, Jordanien. I den delen har åtalet bifallits endast såvitt avser viss utrustning som fanns i Malmö. Vad gäller avkodningsutrustning i Jordanien har Patent- och marknadsöver­domstolen bedömt att detta utgjort en annan gärning och att den svenska lagen inte är tillämplig beträffande sådant innehav. Åtal för intrång i ett EU-varumärke i samband med återutsändning av vissa TV-kanaler har emellertid bifallits. Påföljden för brottsligheten, som även innefattade ett ringa vapenbrott, har bestämts till villkorlig dom.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas i enlighet med vad som gäller för brottmål.