Inget bifall till anspråk på ersättning efter utställning

Mål: PMT 4780-21

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat dom i ett mål som rört en fotografs anspråk mot en stiftelse efter en utställning. Målet har sin grund i att fotografen hade ingått ett avtal med en ideell stiftelse om att producera ett visst antal fotografier och texter inför en utställning på ett museum. En tid efter att utställningen avslutats väckte fotografen talan mot stiftelsen och hävdade att stiftelsen utnyttjat rätten att upplåta de immateriella rättigheterna till tredje part på sådant sätt att fotografen, enligt avtalet, hade rätt till ytterligare ersättning. Därutöver begärde fotografen ersättning för olovligt förfogande och utebliven namnangivelse samt hävdade bättre rätt till ett varumärke som stiftelsen registrerat. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att fotografen inte styrkt något av sina anspråk. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut som innebar att käromålet ogillades.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.