Ogillad talan om marknadsföring av internetbaserad försäljning av alkohol

Mål: PMT 13055-20

Talan i målet riktade sig mot ett danskt bolag och dess svenska moderbolag vilka påstods ha marknadsfört alkoholdrycker för försäljning till konsumenter i Sverige i strid med detaljhandelsmonopolet. Den webbaserade försäljningen påstods ha varit olaglig bl.a. eftersom den inkluderat ett erbjudande om leverans av varorna i Sverige.

Patent- och marknadsöverdomstolen, som utgått från unionsrättens och e-handelslagens bestämmelser om fri rörlighet, har funnit att det danska bolaget enbart varit etablerat i Danmark. Vid den fortsatta prövningen har domstolen inte ansett att det visats att bolagen vidtagit åtgärder och bedrivit försäljningsverksamhet i Sverige i strid med alkohollagens bestämmelser.

Patent- och marknadsöverdomstolen har därför – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det inte funnits förutsättningar att vidta någon marknadsföringsrättslig åtgärd mot bolagen. Käromålet i denna del har därför ogillats.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas till Högsta domstolen.