Mål om interimistiskt vitesförbud utan motparts hörande

Mål: PMÖ 9563-22

Frågan i målet har varit om det har funnits förutsättningar att utan motpartens hörande besluta om interimistiskt vitesförbud enligt patentlagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det inte har funnits förutsättningar att meddela sådant beslut och har därför upphävt det överklagade beslutet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.