Fråga om obehörigt utnyttjande av företagshemlighet och om intrång i upphovsrätt

Mål: PMT 7747-20

I mål om obehörigt utnyttjande av företagshemlighet och intrång i upphovsrätt hade ett konsultbolag vid Patent- och marknadsdomstolen yrkat att ett av bl.a. några banker i Sverige samägt företag skulle utge ca 1,2 miljarder kr jämte ränta för att år 2010 obehörigt ha utnyttjat konsultbolagets företagshemlighet vid framtagande av ett system för säkra transaktioner. Därutöver hade konsultbolaget yrkat 50 000 kr för intrång i dess upphovsrätt. Konsultbolaget gjorde sammanfattningsvis gällande att informationen i bolagets system för säkra transaktioner, där ett antal beskrivna egenskaper samverkade, var för sig och tillsammans utgjorde företagshemligheter. Upphovsrätten angavs bestå i ett antal handlingar som presenterats för det samägda företaget.

Patent- och marknadsdomstolen ogillade konsultbolagets talan. Sedan konsultbolaget överklagat domen till Patent- och marknadsöverdomstolen försattes bolaget i konkurs, varefter talan övertogs av konkursboet.

Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde ingen ändring i Patent- och marknadsdomstolens domslut och konstaterade att konkursboet inte hade visat vare sig att den ifrågavarande informationen var sådan att den var företagshemlig eller att det samägda företaget brutit mot något sekretess­avtal. Konkursboet hade inte heller visat att det förekommit intrång i någon upphovsrätt som till­kommit konsultbolaget.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas.