Förhandsavgörande inhämtas i några upphovsrättsliga frågor

Mål: PMT 13496-22

I ett mål om upphovsrättsintrång har ett formgivningsföretag gjort gällande att bord i en möbelserie utgör sådana alster av brukskonst som åtnjuter upphovsrättsligt skydd som verk. Formgivningsföretaget har påstått att tre företag som bedriver detaljhandel inom möbel- och heminredningsbranschen har tillverkat, marknadsfört och sålt bord som har gjort intrång i formgivningsföretagets upphovsrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i målet beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen rörande tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Tolkningsfrågorna handlar om dels hur prövningen ska göras i frågan om ett alster av brukskonst har den originalitet som krävs för att utgöra ett verk, dels hur likhetsbedömningen ska göras vid prövningen av om ett påstått intrångsgörande alster av brukskonst omfattas av ett verks skyddsomfång och gör intrång i den till verket knutna upphovsrätten.