Beslut om edition i mål om konkurrensskadestånd

Mål: PMÖ 8228-23

I det sedan år 2022 pågående målet om konkurrensskadestånd mellan Google och PriceRunner har Patent- och marknadsöverdomstolen delvis ändrat ett editionsbeslut från Patent- och marknadsdomstolen. Google ska, i likhet med vad Patent- och marknadsdomstolen beslutat, till domstolen ge in EU-kommissionens beslut i Google Search (Shopping)-ärendet från 2017 utan att vissa uppgifter är maskerade. Men i de delar EU-kommissionen fastställer att Google har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för prisjämförelsetjänster behöver beslutet utan maskeringar inte ges in. Anledningen är att Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort bedömningen att eftersom patent- och marknadsdomstolarna ska utgå från att EU-kommissionens överträdelsebeslut är giltigt, saknas behov av att föra bevisning om sådant som slås fast i kommissionsbeslutet. Däremot ska andra uppgifter som har betydelse för t.ex. vilken skada PriceRunner påstår sig lidit ges in omaskerade. Google ska också till Patent- och marknadsdomstolen förete sammanställningar av flera års trafikdata, även om Patent- och marknadsöverdomstolen begränsar tidsperioden så att den slutar vid den tidpunkt då Google hade att efterleva EU-kommissionens beslut.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet överklagas till Högsta domstolen.