Förbud att använda vissa kännetecken innehållande märkesordet THOMAS för produkter och verksamhet inom betong- och cementbranschen

Mål: PMT 1029-23

Patent- och marknadsöverdomstolen har förbjudit två tyska bolag att i näringsverksamhet i Sverige använda vissa kännetecken innehållande ordet THOMAS för varor, tjänster och verksamhet relaterade till betong och cement, då dessa kännetecken har bedömts göra intrång i två svenska bolags registrerade respektive inarbetade kännetecken inom betong- och cementbranschen. I domen gör Patent- och marknadsöverdomstolen vissa principiella överväganden om utformning av förbud inom känneteckensrätten. Domstolen har även fastställt att de svenska bolagen har rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av bolagens kännetecken, men har ogillat bolagens fastställelsetalan om rätt till ersättning för ytterligare skada.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas till Högsta domstolen.

Två ledamöter var skiljaktiga beträffande förbudets omfattning respektive rättegångskostnader.