Fällande dom för brott mot upphovsrättslagen då filmer strömmats via IP-tv

Mål: PMB 13963-23

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ansvarsdelen fastställt underinstansens fällande dom avseende åtal för brott mot upphovsrättslagen som bestått i olovlig strömning av filmer via en iptv-tjänst. Två filmbolag som innehade rättigheterna till flera av filmerna förde talan om enskilt anspråk. Dessa bolag har tillerkänts skäligt vederlag för nyttjande och ersättning för skada på filmernas anseende. Däremot har yrkandet om ersättning för ideell skada ogillats.