Mål: PMÖÄ 9698-17

Avgörande

Med stöd av ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen genomförde Konkurrensverket en platsundersökning hos klagandebolagen. Efter samtycke från berörda bolag tog Konkurrensverket med elektroniskt lagrad information till verkets lokaler där undersökningen fortsatte. Fråga har därefter uppkommit om Konkurrensverkets beslut att kopiera handlingar får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen trots ett överklagandeförbud i konkurrenslagen. De klagande bolagen gjorde gällande att överklaganderätt följer av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och av EU-rätt. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Patent- och marknadsdomstolen har exklusiv behörighet att överpröva beslut som fattats av Konkurrensverket med stöd av konkurrenslagen och därför är rätt domstol att pröva frågan om beslutets överklagbarhet. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare funnit att en rätt att överklaga även efterföljande åtgärder efter beslut om en platsundersökning följer av rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar också att Konkurrensverket, även när platsundersökningen genomförs i verkets lokaler, har att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten vid oenighet med det berörda bolaget om en viss åtgärd får vidtas. Rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen tillgodoses då genom att Kronofogdemyndighetens handräckningsbeslut får överklagas till domstol. Men även om det skulle vara så att Konkurrensverket i detta fall inte följt den ordning som gäller vid oenighet innebär det inte att en rätt till prövning i annan ordning, dvs. till Patent- och marknadsdomstolen, kan skapas. Den kränkning av bolagens rätt till domstolsprövning som kan ha förekommit får hanteras på annat sätt. Överklagandet har därför inte ansetts kunna tas upp till prövning. Patent- och marknadsdomstolens avvisningsbeslut har därför inte ändrats.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet får överklagas till Högsta domstolen.