Mål: PMÖ 10396-18

PMÖD 2018:35

Vägledande avgörande

I ett mål om intrång i bl.a. två registrerade EU-varumärken har Patent- och marknadsöverdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats, förbjudit två bolag (”systerbolagen”) att i näringsverksamhet inom EU sälja vissa tröjor under ett visst märke (intermistiskt vitesförbud). Systerbolagen förelades även att ge varumärkesinnehavaren viss information om hur många varor som beställts, levererats respektive mottagits (informationsföreläggande). I likhet med Patent- och marknadsdomstolen ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att det förelåg sannolika skäl för intrång, att det skäligen kunde befaras att systerbolagen genom att fortsätta intrånget skulle kunna förringa de aktuella ensamrätterna och att den säkerhet som ställts var godtagbar. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen kom Patent- och marknadsöverdomstolen dock fram till att beslut om intermistiskt vitesförbud och informationsföreläggande också var proportionerliga. Att moderbolaget till de båda systerbolagen tidigare ålagts ett intermistiskt vitesförbud som innebar att Moderbolaget skulle kunna komma att drabbas av vite om något av systerbolagen marknadsför eller säljer de aktuella tröjorna har inte ansetts vara tillräckligt för att åtgärderna inte skulle anses proportionerliga – Patent- och marknadsöverdomstolen har därvid särskilt beaktat intresset hos innehavaren av ensamrätten att få ett slut på pågående intrång.