Mål: PMÖ 11554-17

PMÖD 2018:24

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt Patent- och marknadsdomstolens beslut i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel. Patent- och marknadsdomstolen har i ett mål om patentintrång avslagit en ansökan om intrångsundersökning som käranden i målet hade riktat mot två andra bolag än svarandebolaget. Senare har Patent- och marknadsdomstolen i ett nytt slutligt beslut skrivit av målet såvitt avser de två andra bolagen och tillerkänt dem ersättning för sina rättegångskostnader. Efter att beslutet att tillerkänna de andra bolagen ersättning för rättegångskostnader överklagats konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå begäran om intrångsundersökning var det beslut varigenom Patent- och marknadsdomstolen skilde saken ifrån sig vad gällde de två andra bolagen. Patent- och marknadsdomstolen hade därefter inte rätt att genom ett nytt slutligt beslut vare sig skriva av målet eller bestämma om rättegångskostnader i förhållande till de två andra bolagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt beslutet i sin helhet. Eftersom rättegångskostnadsfrågan inte längre kan prövas har målet inte återförvisats till underinstansen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte lämnat ventil för överklagande.