Mål: PMÖÄ 9614-17

PMÖD 2018:21

Vägledande avgörande

Ansökan om informationsföreläggande som gjorts före det att talan om mönsterintrång har väckts. Ansökan grundades på påståenden om intrång avseende registrerade svenska mönster och gemenskapsformgivning. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att de invändningar som förts fram medförde att ett flertal komplexa frågeställningar, innefattande bl.a. prövningar i flera led av både sakfrågor och rättsfrågor, måste klaras ut för att ens preliminärt kunna bedöma såväl registreringarnas giltighet som frågan om övriga rättsverkningar av rättigheterna bl.a. med hänsyn till de s.k. reservdelsundantagen. Beträffande denna senare fråga kunde det inte heller uteslutas att det skulle kunna bli aktuellt att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för det fall talan väcks i själva saken. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid den översiktliga prövning som domstolen har att göra av frågan om det föreligger sannolika skäl för intrång, bedömt att utgången i flera av de frågor som uppkommer är behäftade med sådana osäkerhetsmoment att det sammantaget inte föreligger sannolika skäl för intrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ansökan inte kan vinna bifall och avslagit överklagandet.