Mål: PMÖ 1068-18

PMÖD 2018:15

Vägledande avgörande

Fråga om Patent- och marknadsdomstolens behörighet enligt 10 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) att handlägga ett mål om bättre rätt till varumärke där grunden för talan i första hand är att käranden genom inarbetning erhållit en ensamrätt till kännetecknet.
Patent- och marknadsdomstolen avvisade en talan om bättre rätt till varumärke med hänvisning till att Patent- och marknadsdomstolen saknade behörighet att handlägga målet. Patent- och marknadsdomstolen hänvisade till uttalanden i propositionen till lagen om patent- och marknadsdomstolar.
Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att såväl ordalydelsen som ändamålet bakom behörighetsregeln i 10 kap. 6 § varumärkeslagen leder till att Patent- och marknadsdomsstolen är behörig att pröva den aktuella talan och har återförvisat målet till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt handläggning.
Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att beslutet innehåller frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen och har tillåtit att beslutet överklagas dit.