Mål: PMÖÄ 10702-16

PMÖD 2018:8

Vägledande avgörande

I ärende om varumärkesregistrering var frågan om varumärket BARNFONDEN skulle få registreras för tjänsten ”penninginsamlingar för välgörande ändamål; anordnande av finansie­ring av personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå indi­viduella behov, nämligen att ge tillgång till utbildning och rent vatten” i klass 36.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att varumärkeslagens bestämmelser om registeringshinder ska tolkas i enlighet med EU-rätten, vilket innebar att registreringshindret för beskrivande varumärken ska tolkas oberoende från andra registreringshinder.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade därefter att ordet BARNFONDEN är en grammatiskt korrekt sammansättning av orden ”barn” och ”fond”, som inte är en nybildad ordkombination. Vidare konstaterade domstolen att ordkombinationen är en vedertagen beteckning för fondering av medel för välgörande ändamål till förmån för barn. Enligt domstolen var sambandet mellan ordmärkets allmänspråkliga betydelse och de tjänster som ansökan avsåg så direkt och konkret att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kunde bedömas uppfatta kännetecknet som en beskrivning av tjänsterna. Ordmärket var därför att betrakta som beskrivande. Inte heller hade sökanden visat att märket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det förelåg därmed registreringshinder.

I ärendet uttalade sig Patent- och marknadsöverdomstolen även om betydelsen av tidigare registreringspraxis.