Mål: PMT 761-17

PMÖD 2018:4

Vägledande avgörande

I mål om konkurrensskadeavgift för påstått otillåtet samarbete mellan Telia Sverige AB (Telia) och Göteborg Energi GothNet AB (GothNet) vid en upphandling av datakommunikationstjänster i Göteborg har Patent- och marknadsöversdomstolen upphävt Patent- och marknadsdomstolens dom såvitt gäller Telia och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall i den delen. Huvudfrågan var om de två företagen inför anbudsingivandet samarbetat på ett sådant sätt att det förekommit en samordning som i sig syftade till att konkurrensen begränsades, utan att något konkurrensbegränsande resultat behövde påvisas. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra en sådan bedömning enligt praxis är snävt och att det i det aktuella fallet skulle beaktas att konkurrensen mellan företagen var begränsad redan då upphandlingen inleddes på grund av utformningen av villkoren i förfrågningsunderlaget. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde mot bakgrund av det rättsliga och ekonomiska sammanhanget att den samordning som förekommit – information från Telia till GothNet att Telia inte skulle lämna något anbud – inte var av sådan art att den kunde anses syfta till att begränsa konkurrensen utan att någon närmare granskning av eventuella effekter behövde göras. Vid prövningen av om samordningen haft ett konkurrensbegränsande resultat konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att Konkurrensverket inte visat några sådana effekter.