Mål: PMÖÄ 2680-18

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett ärende om förlängt patentskydd för läkemedel, s.k. tilläggsskydd. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det marknadsgodkännande som sökanden har åberopat till stöd för sin ansökan om tilläggsskydd inte är det första godkännande avseende den aktiva ingrediensen enligt ordalydelsen av artikel 3 d) i den s.k. tilläggsskyddsförordningen. Patent- och marknadsöverdomstolen har därefter prövat om det åberopade marknadsgodkännandet ändå kan utgöra det första marknadsgodkännandet enligt artikel 3 d) i tilläggsskyddsförordningen med stöd av de kriterier som anges i EU-domstolens avgörande i den s.k. Neurim-domen. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den användning av den aktiva ingrediensen som anges i ett tidigare meddelat marknadsgodkännande faller inom skyddsomfånget för det patent för vilket tilläggsskydd har sökts. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning avser användningen enligt patentet, som enligt parterna också motsvarar användningen enligt det nya marknadsgodkännande, inte en annan användning än den för vilket ett marknadsgodkännande redan har meddelats. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför instämt i underinstansernas bedömning att det åberopade marknadsgodkännandet inte utgör det första marknadsgodkännandet för produkten i Neurim-domens mening. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit sökandens begäran om inhämtande av ett förhandsavgörande från EU-domstolen och avslagit begäran om tilläggsskydd.
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.