Mål: PMT 11881-18

PMÖD 2019:31

Vägledande avgörande


Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom, vid vite förbjudit näringsidkaren att vid marknadsföring av motordrivna fordon genom vissa specificerade påståenden och bilder ge intryck av att fordonet lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet. PMÖD har vid sin prövning utgått från att marknadsföring av en produkt som framhäver en användning av densamma som inte är laglig i regel ska bedömas som vilseledande. PMÖD har vidare bedömt att genomsnittskonsumenten inte har kunskaperna om reglerna för terrängkörning så aktuella för sig att han eller hon inte kan vilseledas att tro att det är tillåtet att köra i terräng. PMÖD har funnit att vissa av de aktuella bilderna och påståendena ger intryck av att ett fordon lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet och att konsumenterna på så sätt har vilseletts i fråga om fordonets användningsområde.
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.