Mål: PMT 2216-18

PMÖD 2019:29

Vägledande avgörande

Under 2009 genomförde Göteborgs Stad en upphandling av fasta datakommunikationsförbindelser för kommunens verksamheter. Upphandlingen avsåg både förbindelser via koppar och förbindelser via fiber. Ett företag som deltog i upphandlingen väckte senare en skadeståndstalan i Patent- och marknadsdomstolen mot ett kommunalt bolag i Göteborg, som både varit anbudsgivare i upphandlingen och tillhandahållare av en grossisttjänst åt andra företag som önskade hyra fiberförbindelser. Företaget gjorde gällande att det kommunala bolaget hade en dominerande ställning på marknaden och att det genom att tillämpa vissa priser och avtalsvillkor hade missbrukat denna ställning. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att det inte var visat att det kommunala bolaget hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden och ogillade därför käromålet.

Patent och marknadsöverdomstolen har gjort en annan bedömning när det gäller hur den relevanta marknaden bör avgränsas men delat Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det inte är visat i målet att det kommunala bolaget hade ett sådant marknadsinflytande att det hade en dominerande ställning i den mening som avses i 2 kap. 7 § konkurrenslagen och artikel 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Patent- och marknadsöverdomstolen har därför instämt i att käromålet ska ogillas.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.