Mål: PMÖÄ 9354-17

Begäran om förhandsavgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel och artikel 3.2 i förordningen om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Tolkningsfrågorna har kommit upp i ett ärende som gäller ansökan om tilläggsskydd för läkemedel.

Patent- och marknadsöverdomstolens fråga till EU-domstolen är följande.

Mot bakgrund av det grundläggande syfte som tilläggsskydd för läkemedel avser att tillgodose och som består i att stimulera den farmaceutiska forskningen i unionen, utgör artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel, med beaktande av artikel 3.2 i förordningen om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel, hinder mot att en sökande, som tidigare beviljats tilläggsskydd avseende en produkt som skyddas av att gällande grundpatent för produkten som sådan, beviljas tilläggsskydd avseende en ny användning av produkten i ett fall som det föreliggande där den nya användningen utgör en ny terapeutisk indikation som skyddas specifikt av ett nytt grundpatent?

(Beslut under rättegång)