Mål: PMT 5945-18

Avgörande

Fråga om ett patent, som ostridigt var ogiltigt i dess meddelade form, skulle upprätthållas i begränsad lydelse i enlighet med något av patenthavarens omformuleringsyrkanden.
I fråga om patenthavarens i första hand framställda omformuleringsyrkande har Patent- och marknadsöverdomstolen tagit ställning till om uppfinningen enligt yrkandet brister i uppfinningshöjd. I denna bedömning har domstolen bl.a. uttalat att frågan hur fackmannen ska definieras innefattar en normativ bedömning och därför utgör en rättsfråga som domstolen har att ta ställning till utifrån det som har framkommit i målet. Domstolen har vidare, vid bestämmandet av det objektiva tekniska problemet, bedömt att uppfinningens tekniska effekt gjorts sannolik genom grundhandlingen i kombination med fackmannens allmänna kunskaper. Patenthavaren har därför fått förlita sig på senare tillkomna data för att visa att effekten verkligen inträder. Domstolen har funnit att uppfinningen enligt förstahandsyrkandet saknar uppfinningshöjd. I fråga om patenthavarens övriga omformuleringsyrkanden har domstolen kommit fram till att de saknar stöd i grundhandlingarna respektive innebär en otillåten utvidgning av skyddsomfånget. Domstolens bedömning innebär att patenthavaren inte fått framgång med sitt överklagande utan att underinstansens domslut har fastställts.
Domen får inte överklagas.