Mål: PMT 9554-17

PMÖD 2020:9

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat yrkanden om vitesförbud som vilat bl.a. på den grunden att viss marknadsföring innefattat intrång i kärandens immateriella rättigheter och därmed – enligt käranden – stått i strid med den s.k. lagstridighetsprincipen enligt punkten 9 i marknadsföringslagens s.k. svarta listan alternativt enligt generalklausulen i 5 och 6 § marknadsföringslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdom¬stolen, lämnat yrkandena utan bifall


Ett finskt bolag marknadsförde fälgar till bilar. En tysk fordonstillverkare väckte talan om vitesförbud enligt marknadsföringslagen. Patent- och marknadsdomstolen biföll talan i vissa delar, men ogillade käromålet såvitt avsåg yrkandena om förbud att, vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar, marknadsföra vissa fälgar och använda vissa kännetecken. Sedan det tyska bolaget överklagat domen har Patent- och marknadsöverdom-stolen bl.a. tagit ställning till frågan om det påstådda intrånget i det tyska bolagets immateriella rättigheter är ett sådant lagstridigt beteende som kan träffas av marknadsföringslagens bestämmelser om lagstridighetsprincipen såsom den kommit till uttryck i punkten 9 i svarta listan eller såsom den tillämpats i praxis inom ramen för generalklausulen i 5 och 6 § marknadsföringslagen och om den påtalade marknadsföringen därmed var otillbörlig.

Patent- och marknadsöverdomstolen har vid sin prövning funnit att det saknas utrymme att tolka bestämmelsen i punkten 9 i svarta listan så att dess tillämpningsområde skulle omfatta även marknadsföring av produkter som innebär intrång i någon annans immateriella rättighet på det sätt som hade gjorts gällande i målet. Vidare har domstolen funnit att det i och för sig inte kan uteslutas att marknadsföringsåtgärder som innebär immaterial-rättsintrång, med tillämpning av lagstridighetsprincipen inom ramen för generalklausulen i 5 § marknads¬för-ingslagen, kan anses strida mot god marknadsföringssed, men att det för att marknadsföringen ska kunna för-bjudas krävs att den är att anse som otillbörlig, vilket förutsätter att den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar den mottagande konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vid bedömningen av den påtalade marknadsföringen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att, oaktat om marknadsföringen skulle anses innefatta ett immaterialrättsintrång, den under alla förhållanden inte utformats på ett sådant sätt att konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut kan anses påverkad på det sätt som krävs enligt mark-nadsföringslagen. Yrkandena om förbud har därför inte bifallits, vilket innebär att Patent- och marknadsöver-dom¬stolen har fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte funnit skäl att tillåta ett överklagande av domen.