Mål: PMÖ 4078-19

Avgörande

En patenthavare väckte talan om intrång och yrkade att svarandebolaget skulle förbjudas att bl.a. marknadsföra en produkt som påstods göra patentintrång. Intrångssvaranden väckte genstämningsvis talan om att patentet skulle förklaras ogiltigt på grund av bristande nyhet. Sedan patenthavaren hos Patent- och registreringsverket begärt att patentet skulle upphöra, återkallades respektive käromål. Patent- och marknadsdomstolen avskrev målen och förpliktade patenthavaren att ersätta intrångssvaranden (käranden i ogiltighetsmålet) för rättegångskostnader i båda målen. Ersättningen för ombudsarvode sattes till ett lägre belopp än yrkat på grund av att intrångssvaranden ansågs ha preciserat sina uppgifter om nyhetshinder och lagt fram bevisning om öppen utövning senare i processen än vad som rimligen bort kunna ske. Vissa kostnadsposter avseende parts eget arbete och utlägg bedömdes inte heller ersättningsgilla. Båda parter överklagade Patent- och marknadsdomstolen beslut om rättegångskostnader, varvid patenthavaren yrkade kvittning av kostnaderna. Intrångssvaranden yrkade fullt bifall till sitt ersättningsyrkande. Även Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att intrångssvaranden har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i båda målet. Till skillnad från underinstansen har Patent- och marknadsöverdomstolen inte funnit skäl att sätta ner ombudsarvodet på grund av att utredning om öppen utövning lagts fram först då rättegången pågått en tid. Patent- och marknadsöverdomstolen har, med beaktande av förtydligandena som har gjorts här, även bedömt vissa andra kostnadsposter som ersättningsgilla.

Beslutet får inte överklagas.