Mål: PMT 11593-17

PMÖD 2020:10

Vägledande avgörande

Vid ett företags marknadsföring av stenspräckpatroner har erbjudits även utbildning avseende användning av produkten. Fråga i målet var bl.a. om marknadsföringen skett med felaktiga eller bristfälliga påståenden om vilken kompetens utbildningen gett. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att marknadsföringen varken var att anse som vilseledande eller i strid med god marknadsföringssed. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt underrättens dom. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.