Mål: PMÖ 8974-20

PMÖD 2020:14

Vägledande avgörande

Fråga om beslag till säkerställande av förverkande enligt 53 a § upphovsrättslagen.

I ett brottmål vid Patent- och marknadsdomstolen väckte åklagaren åtal och påstod att en person hade begått upphovsrättsintrång bl.a. genom att olovligen ha framställt exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk genom att låta trycka en bok vars omslagsbild innehöll verket i ändrat skick samt genom att olovligen ha gjort verket tillgängligt för allmänheten genom saluföring och försäljning av boken. Åklagaren framställde även ett yrkande om att drygt 2 000 bokexemplar, som beslagtagits under förundersökningen, skulle förverkas. Den tilltalade förnekade att han begått något brott eftersom bokomslaget var ett självständigt verk och under alla förhållanden omfattades av ett parodiundantag. Den tilltalade begärde prövning av beslaget.

Patent- och marknadsdomstolen hävde beslaget. Skälet för beslutet var att åklagaren inte hade bemött den tilltalades invändningar, som enligt domstolen inte kunde lämnas utan avseende, och att åklagaren därför inte hade presenterat tillräckligt underlag för att domstolen skulle kunna dra slutsatsen att bokexemplaren skäligen kunde antas förverkade på grund av brott (upphovsrättsintrånget).