Mål: PMÖÄ 595-20

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en invändning mot registreringen av varumärket SHOTFABRIKEN. Invändaren gjort gällande att sökanden hade låtit registrera varumärket i ond tro.

 

I ärendet var det bl.a. fråga om hur bestämmelsen i den svenska varumärkeslagen (2 kap. 8 § första stycket 4) skulle tolkas i ljuset av EU-domstolens uttalande att bestämmelsen i varumärkesförordningen om ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ond tro, inte är begränsad till fall då det föreligger förväxlingsrisk, utan ond tro kan föreligga även om tredje man inte använder något varumärke som är förväxlingsbart med det omtvistade varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att det inte var möjligt att bortse från den uttryckliga bestämmelsen i den svenska varumärkeslagen enligt vilken ond tro utgör ett registreringshinder endast om det omtvistade varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används när prövningen görs.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen fann att det förelåg både märkeslikhet och tjänsteslagslikhet samt att det därför fanns en risk för förväxling mellan det yngre och det äldre varumärket. Domstolen ansåg dock att det inte var visat att sökanden var i ond tro vid tiden för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.

 

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas till Högsta domstolen.