Mål: PMÖ 7771-20

PMÖ 7771-20

I ett tvistemål om påstått varumärkesintrång avslog Patent- och marknadsdomstolen en begäran att ett brittiskt kärandebolag skulle tvingas ställa säkerhet för rättegångskostnader enligt 1 § tredje stycket lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit ett överklagande av Patent- och marknadsdomstolens beslut. Till följd av utträdesavtalet mellan den Europeiska unionen och Storbritannien gäller en övergångsperiod till den 31 december 2020. Fram till dess kan brittiska bolag göra anspråk på att behandlas lika med svenska bolag. Därför behöver det brittiska bolaget inte ställa säkerhet för rättegångskostnader.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet får överklagas till Högsta domstolen