Mål: PMT 4529-19

Avgörande

Fråga om ett företags användning av kännetecknet ebox i figurativt utförande samt kännetecknen min.ebox.nu och min.ebox för tjänster för elektronisk signering gjort intrång i ensamrätten till figurvarumärkena eBoks.se och eBoks.

Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att figurvarumärkena har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som är aktuella i målet, nämligen elektroniska signaturer. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare funnit att det föreligger i vart fall hög grad av likhet mellan de tjänster som kännetecknen används för, men har i fråga om märkeslikheten funnit att märkena skiljer sig från varandra på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för förväxling. Patent- och marknadsöverdomstolen har av det skälet, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, funnit att användningen av kännetecknet ebox i aktuella utföranden inte gör intrång i ensamrätten till varumärkena eBoks.se och eBoks. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och lämnat talan om intrång utan bifall.

En ledamot var skiljaktig och ville fastställa Patent- och marknadsdomstolens domslut.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.