Mål: PMT 8135-19

PMÖD 2020:27

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat dom i ett mål som handlat dels om huruvida ett patent gällande en läkemedelsberedning skulle förklaras ogiltigt på grund av att uppfinningen enligt patentet inte väsentligen skiljde sig från vad som var känt före prioritetsdagen (dvs. om uppfinningen saknade uppfinningshöjd), dels om det hade begåtts intrång i patentet.

I ogiltighetsdelen fann Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med underinstansen, att uppfinningen enligt patentet hade uppfinningshöjd och att det därför inte fanns grund för att ogiltigförklara patentet. Domstolen anförde därvid att fackmannen inte skulle ha fått sådan ledning i känd teknik att denne skulle ha modifierat den närmast liggande tekniken till något som överensstämde med patentkravet. Domstolen anförde vidare att fackmannen inte heller skulle ha antagit en s.k. ”pröva och se-attityd” till en viss lösning som föreslogs i den kända tekniken och därigenom kommit fram till uppfinningen enligt patentet.

Med hänsyn till bedömningen i ogiltighetsdelen hade Patent- och marknadsöverdomstolen i intrångsdelen endast att pröva ett yrkande om att Patent- och marknadsdomstolens beslut om förstörelse av intrångsgörande alster skulle upphävas.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att den egendom som enligt 59 § patentlagen kan bli föremål för förstörelse är ”patentskyddat alster som har tillverkats utan patenthavarens lov” samt att det i detta fall inte hade åberopats att alstren skulle ha tillverkats olovligen. Vidare fann domstolen att tillämpningsområdet för bestämmelsen, som bygger på artikel 10 i det s.k. sanktionsdirektivet, inte kunde utsträckas till att avse ”varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet” på det sätt som anges i direktivet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.