Mål: PMÖ 9865-20

Avgörande

Ett bolag hade framställt ett yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Bolaget framställde dessutom samma yrkande enligt lagen om företagshemligheter. Enligt båda lagarna yrkade bolaget att domstolen vid vite skulle förbjuda motparterna att utnyttja vissa handlingar.

Patent- och marknadsöverdomstolen anförde att det vid prövningen måste beaktas att upphovsrättslagen och lagen om företagshemligheter reglerar olika slags förfoganden och åtgärder avseende verk respektive företagshemligheter. Rekvisitet utnyttja har en specifik betydelse i lagen om företagshemligheter och utgör ett av de angrepp som lagen reglerar och som kan förbjudas. Något upphovsrättsligt förfogande som direkt motsvarar utnyttjande förekommer inte i upphovsrättslagen. I stället anges i upphovsrättslagen att den som vidtar åtgärder som innebär intrång i upphovsmannens ensamrätt att förfoga över verket – som består i att framställa exemplar och att på olika sätt göra verket tillgängligt för allmänheten – på yrkande av upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kan förbjudas att fortsätta med åtgärden.

Patent- och marknadsöverdomstolen fann vid en samlad bedömning att det inte fanns förutsättningar att bifalla yrkandet om förbud på upphovsrättslig grund med dess vida omfattning. Inte heller fanns det enligt domstolens bedömning i detta fall förutsättningar att inom ramen för yrkandet konkretisera och begränsa ett förbud. Yrkandet om förbud på upphovsrättslig grund avslogs därför.

Patent- och marknadsöverdomstolen prövade sedan om fanns förutsättningar att meddela interimistiskt vitesförbud enligt lagen om företagshemligheter. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att det förelåg sannolika skäl för att motparterna hade kopierat och tillägnat sig viss företagshemlig information som klagandebolaget innehade. Det fanns därför förutsättningar för att ett meddela interimistiskt vitesförbud avseende dessa företagshemligheter. Avseende viss annan företagshemlig information avslogs yrkandet, eftersom det inte hade gjorts sannolikt att motparterna hade tillägnat sig den informationen.

I målet hade klagandebolaget även framställt ett yrkande om kvarstad. Patent- och marknadsöverdomstolen avslog yrkandet eftersom det inte framgick att den ställda säkerheten omfattade sådan skada som motparterna kunde orsakas av ett beslut om kvarstad.

Patent- och marknadsöverdomstolens har inte tillåtit att beslutet får överklagas.