Mål: PMT 873-19

PMÖD 2021:21

Vägledande avgörande

I ett mål om ogiltighet av ett europeiskt patent fördes även en talan om hävning av patentet vid Europeiska patentverket (EPO). Sedan EPO upphävt patentet återkallade båda parter i Patent- och marknadsöverdomstolen sina överklaganden i den del som avsåg frågan om giltigheten men vidhöll sina överklaganden i den del som avsåg ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen. Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen skrev av målet från vidare handläggning. Domstolen konstaterade att frågan om patentets giltighet var förfallen eftersom EPOs beslut att upphäva ett europeiskt patent har samma verkan som om patentet i motsvarande mån förklarats ogiltigt i Sverige. Domstolen gjorde bedömningen att käranden i ogiltighetsmålet måste anses har uppnått sitt syfte med processen i patent- och marknadsdomstolarna eftersom patentet numera är upphävt genom det parallella förfarandet vid EPO. Även om Patent- och marknadsöverdomstolen formellt inte ändrade Patent- och marknadsdomstolens dom måste den aktuella situationen i rättegångskostnadshänseende likställas med den att käranden vunnit full framgång med sitt överklagande i sakfrågan. Domstolen förordnade därför att käranden skulle få full ersättning för rättegångskostnad i såväl Patent- och marknadsdomstolen som i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet får överklagas.