Mål: PMÖÄ 1213-20

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen och med beaktande av senare praxis från EU-domstolen kommit till slutsatsen att artikel 3 a i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel är uppfylld, dvs. en produkt som innehåller de aktiva ingredienserna dapagliflozin och metformin har ansetts skyddad av grundpatentet i fråga. Patent- och marknadsöverdomstolen har däremot i likhet med Patent- och marknadsdomstolen och av delvis samma skäl kommit fram till slutsatsen att ordalydelsen enligt artikel 3 c i förordningen i och för sig är uppfylld, men att villkoret i artikeln - att tilläggsskydd inte redan tidigare meddelats för produkten - ändå inte kan anses uppfyllt med beaktande av hur EU-domstolen har tolkat artikeln.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.

Efter klagan över domvilla har Högsta domstolen undanröjt Patent- och marknadsöverdomstolens beslut (se Högsta domstolens beslut den 20 december 2022 i mål nr Ö 5978-21).