Mål: PMT 11095-19

Avgörande

Författaren till ett litterärt verk väckte talan om upphovsrättsintrång mot en person som översatt verket till svenska och därefter förfogat över det. Patent- och marknadsdomstolen meddelade vitesförbud mot översättaren samt förpliktade densamma att betala skälig ersättning på grund av olovligt utnyttjande av verket och ersättning för den ytterligare skada (ideell skada) som intrånget hade medfört. Patent- och marknadsöverdomstolen har – efter att ha meddelat prövningstillstånd endast i frågan om storleken av ersättningen – funnit att den skäliga ersättningen ska bestämmas till ett lägre belopp än det som Patent- och marknadsdomstolen bestämt.