Mål: PMÖ 5185-22

PMÖD 2022:4

Vägledande avgörande

Tre läkemedelsbolag väckte talan om intrång i ett europeiskt patent vid Patent- och marknadsdomstolen med yrkande om bl.a. vitesförbud, slutligt och intermistiskt, samt fastställelse av skyldighet att betala ersättning. Domstolen avvisade käromålet med hänvisning till att något patent ännu inte hade meddelats.

Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort bedömningen att det i detta fall inte fanns något hinder mot den väckta talan. Det fanns alltså inte förutsättningar för att avvisa läkemedelsbolagens käromål. Domstolen har därför undanröjt underinstansens beslut och har återförvisat målet dit för fortsatt behandling.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut fick inte överklagas.