Mål: PMÖ 9871-22

Avgörande

En stämningsansökan avseende skadeståndstalan mot Staten gavs in till Patent- och marknadsdomstolen. Käranden förelades att komplettera stämningsansökan med bl.a. förtydligande av yrkanden och grunder. Sedan käranden inkommit med viss komplettering beslutade domstolen att avvisa stämningsansökan eftersom den fortfarande var ofullständig i flera avseenden. Bristerna bedömdes vara sådana att stämningsansökan inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång. Ytterligare kompletteringsförelägganden eller andra förberedande åtgärder framstod enligt Patent- och marknadsdomstolen inte som meningsfulla. Käranden överklagade beslutet om avvisning. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit överklagandet. I skälen för beslutet har domstolen framhållit att det enligt Högsta domstolens praxis kan behövas mer än ett kompletteringsföreläggande innan ett ofullständigt överklagande avvisas, men att motsvarande krav inte kan ställas vid avvisning av en ofullständig stämningsansökan. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför bedömt att det i nu aktuellt fall var tillräckligt att utfärda ett kompletteringsföreläggande innan beslut om avvisning fattades.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet överklagas till Högsta domstolen.