Mål: PMÖ 10423-22

Avgörande

En patenthavare har väckt talan om intrång i ett europeiskt patent vid Patent- och marknadsdomstolen. I syfte att slutligen kunna bestämma sitt yrkande om ersättning för intrånget har patenthavaren begärt att domstolen ska förelägga två företag i läkemedelsbranschen att lämna ut uppgifter om vilket pris det ena företaget hade betalat till det andra för den påstått intrångsgörande produkten. Patent- och marknadsdomstolen avslog efter en proportionalitetsbedömning yrkandet med hänvisning till att uppgifterna utgör företagshemligheter.

Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att patenthavaren har visat sannolika skäl för att motparterna gjort intrång i patentet och att patenthavaren har ett befogat intresse av uppgifterna, som kan antas underlätta utredningen av det påstådda intrånget. Vid en proportionalitetsbedömning har överdomstolen bedömt att intresset av att inte lämna ut uppgifterna saknar sådan tyngd att de skulle hindra att uppgifterna lämnas ut. Motparterna har därför förelagts vid vite att inom tre veckor lämna ut uppgifterna till patenthavaren.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.