Mål: PMÖ 13926-22

PMÖD 2023:2

Vägledande avgörande

I ett mål om patentintrång meddelade Patent- och marknadsdomstolen ett intermistiskt förbud mot att bl.a. bjuda ut ett läkemedel och föra ut det på marknaden så länge det aktuella patentet var i kraft. Sedan beslutet överklagats löpte patentets giltighetstid ut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort bedömningen att frågan om upphävande av det interimistiska förbudet förfallit eftersom det som yrkas inte längre fyller någon praktisk funktion. Domstolen har därför skrivit av målet från vidare handläggning. För att kunna fördela ansvaret för rättegångskostnaderna har domstolen gjort en översiktlig bedömning av hur målet skulle ha avgjorts om det hade prövats slutligt och då funnit att klaganden ska ersätta motparten.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.