Mål: PMÖ 8753-23

Avgörande

Fastställelsetalan om rätt till medlemskap i kollektiv förvaltningsorganisation har inte tillåtits

Käranden yrkade vid Patent- och marknadsdomstolen bl.a. att domstolen skulle fastställa att käranden i anledning av sin medlemskapsansökan till en kollektiv förvaltningsorganisation ägt rätt att bli medlem i organisationen. Patent- och marknadsdomstolen avvisade fastställelsetalan.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, funnit att den förda talan inte avser ett rättsförhållande i den mening som avses i 13 kap. 2 § rättegångsbalken och att talan redan av det skälet inte kan tillåtas. Därutöver har Patent- och marknadsövedomstolen, i likhet med underinstansen, funnit att den förda talan under alla förhållanden inte framstår som lämplig. Fastställelsetalan har därför inte tillåtits.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet får överklagas till Högsta domstolen.

En ledamot var skiljaktig.