Mål: PMT 12383-21

Begäran om förhandsavgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet). En fråga som har ställts gäller om det är förenligt med direktivet för en medlemsstat att införa nationell lagstiftning som innebär att nationella regler inom det samordnade området i princip inte ska tillämpas om tjänsteleverantören är etablerad i och tillhandahåller sina tjänster från en annan medlemsstat. En annan fråga är om det samordnade området enligt direktivet omfattar marknadsföring på säljarens webbplats och försäljning online av en produkt som påstås vara märkt i strid med de krav som gäller för produkten som sådan i den köpande konsumentens medlemsstat.